Këshilla për pronat

Ligjet mbi pasurite e paluajtshme, dhe keshilla mbi shitjen

Situata e pasurive te paluajtshme sot ne Shqiperi

Gjendja e pasurive të paluajtshme në Shqipëri është një temë e ndërlikuar që prek shumë fusha të ekonomisë dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Pasuria e paluajtshme përfshin ndërtesat, tokat dhe të drejtat e pronësisë së tyre. Në Shqipëri, pasuria e paluajtshme është një nga burimet kryesore të të ardhurave dhe përbën një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së vendit. Por, gjendja e pasurive të paluajtshme në Shqipëri është e ndërlikuar për shkak të sfidave të ndryshme me të cilat ballafaqohet vendi. Një nga problemet kryesore është mungesa e një sistemi të qëndrueshëm të administrimit të tokës dhe të ndërtesave, si dhe mungesa e një baze të besueshme të të dhënave mbi pasuritë e paluajtshme. Kjo ka sjellë një numër të madh të konflikteve të pronësisë dhe të mungesës së qartësisë në lidhje me pronësinë e pasurive të paluajtshme. Një tjetër sfidë është mungesa e një sistemi të qëndrueshëm të vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Kjo ka ndikuar në një mungesë të besueshme të informacionit për vlerën e pasurive të paluajtshme, duke vështirësuar procesin e qasjes së qytetarëve dhe të bizneseve ndaj tyre. Megjithatë, ka disa hapa që janë ndërmarrë nga qeveria për të përmirësuar gjendjen e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Për shembull, është ndërmarrë një reformë e thellë e sistemit të administrimit të tokës dhe të ndërtesave, me qëllim përmirësimin e qasjes së qytetarëve dhe të bizneseve ndaj pasurive të paluajtshme dhe për të zvogëluar konfliktet e pronësisë.

Gjendja ne qytetet e dhe zonat rurale

Në qytetet më të mëdha, si Tirana dhe Durrësi, pasuria e paluajtshme është një nga burimet kryesore të të ardhurave dhe përbën një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së vendit. Këto qytete kanë një numër të madh të ndërtesave të reja dhe të modernizuara, si dhe një treg të ndërtimit të qëndrueshëm. Megjithatë, në qytetet më të vogla dhe në zonat rurale, gjendja e pasurive të paluajtshme është më pak e qëndrueshme dhe ka më pak investime të huaja. Kjo mund të ketë të bëjë me mungesën e infrastrukturës dhe të kushteve të tjera që favorizojnë zhvillimin ekonomik, si dhe me mungesën e qasjes së qytetarëve dhe të bizneseve ndaj pasurive të paluajtshme. Për të përmirësuar gjendjen e pasurive të paluajtshme në qytetet shqiptare, është e nevojshme të ndërmerren hapa për të përmirësuar infrastrukturën dhe të kushtet e tjera që mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik, si dhe të ndërtohet një bazë e besueshme e të dhënave mbi pasuritë e paluajtshme. Gjithashtu, është e rëndësishme të ndërtohet një sistem i qëndrueshëm i administrimit të tokës dhe të ndërtesave, që të zvogëlojë konfliktet e pronësisë dhe të përmirësojë qasjen e qytetarëve dhe të bizneseve ndaj pasurive të paluajtshme.